Årsregnskab 2015

Resultatopgørelse


2015

(kr.)

Renter af obligationer

13.254.194

Kursgevinster og -tab på disponible obligationer


-823.569

Udbytter af investeringsforeninger

28.454.780

Renter af bankindestående m.m.

-65.023

 

Investeringsafkast

40.820.381

Administrationsomkostninger

3.565.038

Årets resultat

37.255.343

Resultatdisponering

Henlagt til senere anvendelse, primo

51.396.391

Årets resultat

37.255.343

Tilbageførte bevillinger i året

3.411.021

Periodiserede renter ultimo året. Overføres til "Henlagt til senere anvendelse", Frie fondsmidler, idet der kun kan disponeres over de faktiske modtagne renter.


-4.130.122

 

I alt til disposition

87.932.634

der disponeres således:

Bevillinger

33.880.200

Efterløn til tidligere sygekassefunktionærer

83.031

Henlagt til IT-system m.v.

0

Henlagt til senere anvendelse, ultimo


53.969.403

 

Disponeret i alt

87.932.634

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Helsefonden
Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk, Copyright © 2018