Årsregnskab 2014

Resultatopgørelse


2014

(kr.)

Renter af obligationer

15.289.651

Kursgevinster og -tab på disponible obligationer


-493.076

Udbytter af investeringsforeninger

32.000.540

Renter af bankindestående m.m.

20.339

 

Investeringsafkast

46.817.454

Administrationsomkostninger

3.124.498

Årets resultat

43.692.956

Resultatdisponering

Henlagt til senere anvendelse, primo

26.773.081

Årets resultat

43.692.956

Tilbageførte bevillinger i året

938.396

Periodiserede renter ultimo året. Overføres til "Henlagt til senere anvendelse", Frie fondsmidler, idet der kun kan disponeres over de faktiske modtagne renter.


-4.502.195

 

I alt til disposition

66.902.238

der disponeres således:

Bevillinger

19.888.000

Efterløn til tidligere sygekassefunktionærer

120.042

Henlagt til IT-system m.v.

0

Henlagt til senere anvendelse, ultimo


46.894.196

 

Disponeret i alt

66.902.238

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Helsefonden
Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk, Copyright © 2018