forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
   
Udvalgte projekter og initiativer Helsefonden har støttet
 
Et lettere liv - Helsefonden støtter ny metode til at bryde den sociale arv
Helsefondens bestyrelse har valgt at indgå et samarbejde med Helsingør Kommune og Lejre Kommune om at bryde den negative sociale arv.

Sammen med Socialt Udviklingscenter SUS afprøver de to kommuner en ny arbejdsmetode, Collective Impact, hvor offentlige, private og frivillige sætter fælles mål og går sammen om at løse et specifikt socialt problem.

I Helsingør er der fokus på "Et lettere liv", og en række partnere i Helsingør har en vision om at skabe bedre trivsel og mindske overvægt blandt børn og unge. Læs mere herHjem til Alle Alliancen

Helsefonden har indgået et samarbejde med en række parter for at nedbringe antallet af unge hjemløse. Denne udfordring løses bedst i samarbejde mellem forskellige aktører i feltet, der kan komplementere hinandens viden, handling og midler. 

Alliancen vil samle alle dem, der kan og vil bidrage i en aktionsfokuseret alliance, der skal bekæmpe hjemløshed hos de unge.

Alliancen vil omdanne nationale og internationale analyser til konkrete aktioner, forstærke fællesskaber for og med unge hjemløse og forbinde eksperter, kommuner, erhvervsliv, uddannelser, organisationer og de unge hjemløse om løsninger på tværs af sektorer og tæt på de hjemløse.

Læs mere herForebyggelsesforskning og sundhedsadfærd
v/Torben Jørgensen, Enhedschef, professor, dr.med., Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Halvdelen af den voksne befolkning lever med en eller flere kroniske sygdomme, og 60 års epidemiologisk forskning har vist, at halvdelen af disse sygdomme kunne undgås ved ændret sundhedsadfærd; og enkelte kroniske sygdomme, som i dag er almindelige, ville blive sjældne. Med den tiltagende belastning af behandlersystemet, står det nu klart, at forskning i forebyggelse må blive et væsentligt led i forskningsstrategien over de næste år.

Sundhedsadfærd er ikke et entydigt frit valg for den enkelte person, men er under konstant påvirkning af omgivelserne – både kulturelle, sociale, politiske og kommercielle. Dette forklarer hvorfor effekten af forebyggelsesstrategier, med et enøjet fokus på individet, har vist sig at have begrænset effekt. Noget af det mest veldokumenterede er, at et generelt helbredstjek af normalbefolkningen med efterfølgende livsstilssamtale ikke har effekt på udvikling af kronisk sygdom. Men samtidig har forskning vist, at små ændringer i sundhedsadfærd i hele befolkninger har en massiv – og hurtig – effekt på fx hjertesygdom og diabetes.

Den fremtidige forskning i forebyggelse skal således handle om en mere grundlæggende forståelse af omgivelsernes indflydelse på befolkningens sundhedsadfærd, og hvordan man bedst ændrer disse omgivelser. Der bliver tale om forskning, som spænder fra effekten af international politik (fx landbrugspolitik i EU), over nationale reguleringer (fx prissætning og reguleringer) til lokale miljøer (fx tilgængelighed og lokalsamfundsstruktur). Forskningen skal belyse, hvilke ændringer i omgivelserne, som er mest hensigtsmæssige og acceptable for befolkningen, samtidig med at de har effekt på hele befolkningens sundhedsadfærd og i sidste ende på forekomsten af kroniske sygdomme.

En sådan forskningsindsats vil bringe håndteringen af kroniske sygdomme op på samme høje stade, som de nationale indsatser mod fx infektionssygdomme og trafikulykker.

Helsefonden støtter forskningsindsatsen med 25 mio kr. over en 5-årig periode (2010-2015)
 

Læs mere på www.fcfs.dk

 

 
 

Børn, Unge & Sorg

v/Preben Engelbrekt, direktør Børn, Unge & Sorg

 

I Børn, Unge & Sorg opfatter vi Helsefonden som vores fadder. Uden Helsefonden havde vi ikke kunnet hjælpe tusinder af børn og unge op til 28 år med alvorligt syge forældre/søskende – eller som har mistet forældre/søskende.  Fonden har med sin løbende støtte siden år 2000 gjort det muligt, at Børn, Unge & Sorg i dag er en organisation med rådgivningskontorer i København, Aarhus og Odense. Dertil kommer en række landsdækkende tilbud: chatrådgivning, brevkasse, forum, telefonrådgivning mv. bemandet med unge frivillige, der alle har mistet en forælder.

 

Udover at støtte rådgivningsarbejdet har Helsefonden sikret, at vi kunne skabe vores forsknings- og videnscenter, og det er med penge fra fonden, vi i dag driver et målrettet psykoterapeutisk tilbud for unge, der har mistet forældre med et alkoholmisbrug. Et projekt, der er unikt, også i en international kontekst.

 

De kommende år vil Børn, Unge & Sorg arbejde for at gøre vores metoder evidensbaserede. I forlængelse af denne proces, vil vi udbrede vores metoder, for i dag får alt for få børn og unge i sorg den nødvendige psykologhjælp. I første omgang som et pilotprojekt i en række pædagogiske psykologiske rådgivninger, hvor vi efteruddanner og superviserer psykologer i kommunalt regi.  Dermed er vi med til at sikre, at der etableres kommunale psykologtilbud til gruppen af børn og teenagere, der mister forældre.

 

I et andet projekt arbejder vi på at gøre gymnasielærerne bedre til at hjælpe unge i sorg. Det er meget tiltrængt. Samtlige af vores unge frivillige – som jo alle har mistet - siger, de ville ønske, de havde fået bedre hjælp i skolen, da mor eller far var syge og døde.

 

En cost benefit analyse, udarbejdet af Rambøll i 2012, viser, at der er store offentlige besparelser forbundet med at give børnene, teenagerne og de unge et målrettet behandlingsforløb i forbindelse med forælders sygdom eller død. Analysens tal er, at vores indsats for 11.000 kr. pr. barn og ung kommer mere end 20 gange igen for det offentlige. Samfundsøkonomisk betyder den en besparelse på ca. 360 mio. kr. om året, fordelt med 260 mio. kr. til staten og 100 mio. kr. til kommunerne.

 

TAK til Helsefonden med jeres hjælp til, at vi kan hjælpe.

 

Læs mere her: www.bornungesorg.dk

 

 
 

Herre i eget liv

v/Per Holm, direktør, Socialt Udviklingscenter SUS

 

”Alle taler så meget om at give selv- og medbestemmelse til mennesker med udviklingshæmning. Men hvordan kan man give noget, de allerede har? Man skulle hellere lære dem at bruge det.”

 

Ordene kommer fra Gitte Christensen, formand for ULF Ferie, Udviklingshæmmedes Landsforbunds ’rejsebureau’. Hun rammer hovedet på sømmet, når vi taler om brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Et tema, som Helsefonden støtter gennem projekt Platform for brugerindflydelse.

 

Brugerindflydelse handler om basale menneskelige rettigheder som ligeværd, respekt og lige muligheder. I de seneste årtier har vi bevæget os væk fra at se brugerne af det sociale system som (passive) klienter, til at se dem som borgere, der skal inddrages aktivt i at udvikle de sociale tilbud. Brugerne bliver hørt i langt højere grad end tidligere, og begreber som empowerment, inklusion og deltagelse vinder frem. 

 

Mange socialt udsatte borgere er dog stadig underlagt professionelles hjælp. Hjælp, der ofte tager udgangspunkt i de professionelles ideer om, hvad der er vigtigt og rigtigt. Medarbejderne har ofte et stort ønske om at inddrage brugerne i højere grad, men de er usikre på, hvordan de bedst gør det. Og det kan være svært at afgive faglighed og magt til at definere, hvad der er bedst for den, man skal hjælpe.

 

Derfor er det vigtigt at brede de erfaringer, der er gjort med brugerindflydelse, ud. Og vigtigt, at der i de kommende årtier fortsat sker et udviklingsarbejde, så socialt udsatte og sårbare mennesker får mulighed for at være herre i eget liv.

 

Socialt Udviklingscenter SUS har i mange år været lokomotiv for at fremme brugerindflydelse på socialområdet. I projekt Platform for brugerindflydelse bygger vi videre på det arbejde.

Projektet udvikler, tester og resultatvurderer metoder til at arbejde med brugerindflydelse og spreder metoderne, så de får liv i praksis. Arbejdet sker i tæt samarbejde med brugerorganisationer og professionelle.

 

Ved at sætte brugerindflydelse på dagsordenen er vi som samfund med til at understøtte, at socialt udsatte og sårbare mennesker – mennesker med fysiske og psykiske handicap, sårbare unge og ældre, mennesker, der er hjemløse eller har et misbrug – får mulighed for at udfolde deres ressourcer og virkeliggøre deres egne drømme og visioner.

 

Fakta  

Platform for brugerindflydelse har sat gang i en lang række aktiviteter, med det fælles formål at udvikle og implementere metoder til brugerindflydelse. Projektet:

  • Uddanner medarbejdere og brugere som brugerindflydelsesguider
  • Tilbyder rådgivning og sparring til medarbejdere og brugere
  • Har udviklet et uddannelsesmodul om brugerindflydelse sammen med UCN Nordjylland.
  • Er tovholder på et forløb, hvor brugere og medarbejdere fra seks organisationer udvikler og afprøver nye metoder til brugerindflydelse
  • Formidler viden om og erfaringer med brugerindflydelse på hjemmesiden brugerindflydelse.dk 

Platform for brugerindflydelse løber i tre år fra 2012 til 2014.

 

Læs mere på www.brugerindflydelse.dk

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018