forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  vision
værdier
strategi
bevillingspolitik
fundats
historie
organisation
sekretariatet
logo
 
Fundats

FUNDATS FOR HELSEFONDEN
Ved lov nr. 311 af 9. juni 1971 om offentlig sygesikring er indført en offentlig administreret sygesikringsordning for hele befolkningen.
Loven træder i kraft den 1. april 1973 og medfører, at de statsanerkendte sygekasser afvikles. Efter lovens § 30 skal de midler, der fremkommer ved afviklingen af de statsanerkendte sygekasser og sammenslutninger af sådanne, Statsbanepersonalets Sygekasse og Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp, indgå i Helsefonden.

I. Navn, hjemsted og formål
1. Fondens navn er Helsefonden.
2. Fondens hjemsted er København.
3. Fondens formål er at støtte sundhedsmæssig, socialmedicinsk og lignende virksomhed, at yde støtte til etablering af plejehjem og lignende, og at imødekomme behovet for efterløn og understøttelse tit tidligere ansatte ved sygekasser m.v. og sådannes efterladte, jfr. pkt. 20 og pkt. 21. Fondens bestyrelse er berettiget til af egen drift at tage initiativer i overensstemmelse med de nævnte formål.
II. Fondens midler
4. I fonden indgår midler, der er fremkommet ved afviklingen af statsanerkendte sygekasser og sammenslutninger af sådanne, Statsbanepersonalets Sygekasse og Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp i overensstemmelse med lov nr. 311 af 9. juni 1971 om offentlig sygesikring ( § 30).
5. Midler, der måtte forekomme ved afvikling af andre kasser, fonds eller lignende inden for syge eller begravelsesforsikring, vil kunne indgå i fonden, for så vidt lovbestemmelse, vedtægtsbestemmelse eller lignende ikke måtte være til hinder herfor.
Fondens bestyrelse kan godkende, at testamentariske og andre gaver indgår i fonden.
6. Fondens midler skal forblive urørt.
7. Fondens midler skal anbringes efter de til enhver tid gældende regler om anbringelse af fondes midler.
III. Fondens ledelse, administration, regnskab og revision
8. Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der udpeges således:
Tre medlemmer udpeges af Folketinget for fire år ad gangen. Første gang fra 1. april 1979
Et medlem udpeges af socialministeren for fire år ad gangen. Første gang fra 1. april 1974.
Et medlem udpeges af sundhedsministeren for fire år ad gangen. Første gang fra 1. april 1979.
Et medlem, som er medlem af en kommunalbestyrelse, udpeges af Kommunernes Landsforening, og et medlem, som er medlem af et regionsråd, udpeges af Danske Regioner. Udpegningen sker for et tidsrum svarende til de kommunale og regionale råds funktionsperiode, idet dog medlemmerne forbliver medlemmer af bestyrelsen, indtil ny udpegning har fundet sted. Der vil kunne ske genudpegning, selvom medlemmerne ikke længere er medlem af henholdsvis en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer udpeges af de samme organisationer eller ministre, som udpeger vedkommende medlemmer, og valget af suppleanter gælder for samme periode som valget af vedkommende medlemmer.
9. Bestyrelsen udpeger selv formand og næstformand. 
10.   Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt og i øvrigt, når formanden beslutter det eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden (i dennes fravær næstformanden) og yderligere mindst tre medlemmer er til stede.
12. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer, jfr. dog punkt 22. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformanden) stemme udslagsgivende.
13. Det beløb, hvorover der i alt kan disponeres efter punkterne 22 og 23, er fondens årlige renteindtægter, udbytter og nettokursgevinster med fradrag af administrationsomkostninger. Er der i et regnskabsår ikke disponeret over det fulde beløb, hvor over der herefter kan disponeres, er det ubrugte beløb til rådighed til anvendelse i et følgende regnskabsår. Ubrugte beløb eller en del deraf kan endvidere efter bestyrelsens afgørelse tillægges fondens urørlige formue, jfr. pkt. 6. Det er en forudsætning, at efterlønsudbetalingerne efter pkt. 3 dækkes fuldt ud.
14. Bestyrelsen kan indbyde sagkyndige til at deltage uden stemmeret i deres møder.
15. Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede, men der kan ydes møde- og rejsediæter.
16. Over forhandlingerne på bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer og direktøren, som er sekretær for bestyrelsen.
17. Fonden afholder selv udgifterne til sekretariatsfunktionen.
18. Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren.
19. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens årlige regnskab, der underskrives af bestyrelsen, revideres af en statsautoriseret revisor. 
IV. Formål, hvortil der kan ydes støtte.
20. Af fondens indtægter kan der ydes
a) støtte til etablering, modernisering, nyindretning og udvidelse af plejehjem og lignende, herunder andre boligformer for ældre eller handicappede, der ikke stilles til rådighed for de pågældende på tilsvarende vilkår som på plejehjem, f.eks. beskyttede boliger og rekonvalescenthjem.
Såfremt institutionen, der søger om støtte, er beliggende i udlandet, er det en betingelse for støttens ydelse, at institutionen ejes og drives som en selvejende institution af danske anerkendte sygdomsbekæmpende foreninger, uden at der ved virksomheden tilsigtes fortjeneste.
I stedet for direkte tilskud kan støtte i det enkelte tilfælde ydes som rente- og afdragsfrit lån for at sikre, at støtten vedvarende fremmer formålet, hvortil støtten er ydet.
b) støtte til socialmedicinsk, sygdomsforebyggende og anden virksomhed inden for sundhedsområdet og social- og sundhedsvæsenets fællesområde, navnlig med henblik på forskning og forsøg;
c) støtte til oplysende virksomhed inden for sundhedsområdet eller social- og sundhedsvæsenets fællesområder.
Det tilstræbes, at fondens midler anvendes til støtte for nytænkning og udvikling af ny viden.
Ved ydelse af støtte tit ovennævnte formål skal ikke blot landsomfattende, men også regionalt eller lokalt begrænsede formål kunne tages i betragtning. Ydelse af støtte til forskningsformål sker normalt efter forudgående forhandling med det sundhedsvidenskabelige og/eller det samfundsvidenskabelige forskningsråd.
21. Endvidere yder fonden fornødne beløb til at imødekomme behovet for efterløn og understøttelse, jfr. punkt 9.
V. Ændring af fundatsen.
22. Fundatsen kan ændres af Civilstyrelsen under forudsætning af, at det under punkt 20 angivne formål ikke væsentligt ændres og under forudsætning af, at behovet for støtte gennem fonden til det under punkt 21 angivne formål enten fortsat tilgodeses eller ikke længere foreligger.

Sygekassernes Helsefonds fundats er den 8. november 1972 fastsat af Socialministeriet, og senere ændringer er godkendt af Socialministeriet ved skrivelser af henholdsvis 12. oktober 1979 - 7. december 1981 - 15. december 1983 - 20. december 1985 - 23. juni 1994 - 15. november 1995 og 21. maj  samt vedtaget på bestyrelsesmøderne den 16. november 1979 - 27. november 1981 - 25. november 1983 - 28. november 1985 - 23. november 1994 - 5.oktober 1995 - 22. maj 2002 - 29. marts 2004 7. november 2006 - 8. december 2016.
 
 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018